List Your Venues

תנאי השימוש באתר

1.       תנאי שימוש - כללי

1.1.    אתר האינטרנט EMPTY SPACE (להלן: "האתר") מופעל על-ידי מר עמית לביא (להלן: "מפעיל האתר" או "המפעיל"). ניתן לפנות אל המפעיל לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.

1.2.    יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכניו מעידה על הסכמת ואישור הגולש לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואם. במקרה של אי הסכמה עם אחד מתנאי ההסכם, אין הגולש רשאי להמשיך לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.

1.3.    תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעיל, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

2.       בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

2.1.    "תקנון" או "תנאי שימוש" - הסכם זה שבין הגולש לבין המפעיל וכן מדיניות הפרטיות, אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה.

2.2.    "תכנים" - כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.

2.3.    "משתמש" - כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור, קריאה וכד'.

2.4.    "מפרסם" - כל אדם ו/או גורם ששמו או שם עסקו מופיעים באתר לשם פרסום חלל פנוי שברשותו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.

2.5.    לשם הנוחות יקראו המשתמשים והמפרסמים יחדיו: "הגולש" או "הגולשים".

3.       שינויים ועדכונים

3.1.    המפעיל שומר על זכותו הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו) וללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת הפעילות לא יחויבו הגולשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. מבלי לגרוע מן האמור להלן, במקרה של הפסקת השירותים המסופקים במסגרת האתר, או איזה מהם, המפעיל לא יהא אחראי כלפי הגולש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.

3.2.    המפעיל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.

4.       השימוש באתר

4.1.    הגלישה לצורך קריאה באתר הינה ללא תשלום.

4.2.    השימוש בשירותי האתר מוגבלים לגולשים מעל גיל 18. בעצם הגלישה לאתר מצהיר הגולש כי גילו מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.

4.3.    השימוש באתר נועד למטרת פרסום ויצירת קשר בין מבנים קהילתיים, המעוניינים להשכיר את החללים הפנויים שברשותם, בין אם מדובר במתנסים, בתי ספר, מוסדות קהילתיים אחרים, או מקומות פנויים לכל מטרה (בין היתר, חללי עבודה, חדרי ישיבות, אולמות כנסים), לבין אנשים המחפשים לגלות ולהזמין מקומות אירוע ייחודיים.

4.4.    השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולש, כפי שהוא (AS-IS) וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, מעת לעת וללא הודעה מראש.

4.5.    בעצם הגלישה לאתר מסכים הגולש כי המפעיל ו/או מי מטעמו ייעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידי הגולש, בין היתר, אך לא רק, לצרכי משלוח עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו"ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני וכו'). בכל עת, יכול הגולש לפנות למפעיל בכתב לכתובת הדוא"ל: admin@emptyspace.co.il בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעיל לשם ניהול עסקיו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר - יוסיף להישמר אצל המפעיל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות לגולש.

4.6.    כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.

4.7.    יובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד, והמפעיל אינו אחראי להן. המפעיל אינו מפקח על המידע הנמסר ע"י המפרסמים והאחריות לגבי המידע הנמסר מוטל על המפרסמים בלבד.

5.       רישום לאתר

5.1.    ההרשמה לאתר תתבצע באחת מן הדרכים הבאות, ותהווה אישור לקבלת תנאי השימוש:

5.1.1. באמצעות פייסבוק;

5.1.2. באמצעות יצירת חשבון באמצעות הדואר אלקטרוני

5.2.    סימון כפתור אישור תנאי האתר בסיום ההרשמה יהווה אישור לקבלת תנאי השימוש.

5.3.    יובהר בזאת כי ההרשמה היא תנאי מחייב להמשך התקשרות באתר.

5.4.    גולש אשר לא ירשם לאתר, יוכל לצפות בחללים המפורסמים, לשלוח בקשה להצעת מחיר או טופס לתיאום צפייה במקום. יובהר כי שליחת טופס לתיאום צפייה במקום, יהווה שימוש באתר, לכל דבר ועניין ותחייב עמלה במידה ותתבצע הזמנה.

5.5.    יובהר כי עצם שליחת בקשה להצעת מחיר ו/או התייעצות ו/או קבלת הצעות מהאתר, תהווה אישור לתנאי האתר ולדרישת עמלה בביצוע ההזמנה.

 

6.       תשלום

6.1.    המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ וכל מס שהוא, ומהווים מחיר לשעה השכרת החלל, בהתאם לשימושים השונים.

6.2.    התשלום יתבצע לאחר קבלת הצעה סופית או הצעה חלופית מהמפרסם.

6.3.    חיוב המשתמש יתבצע דרך אתר www.PayPal.com (להלן: "אתר PayPal"), באמצעות כרטיס אשראי או על ידי חשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר כי פתיחת חשבון PayPal תהיה כפופה לתנאים המפורטים באתר. האתר אינו מהווה צד לכול הסכם בין המשתמש לבין PayPal ואינו אחראי לכל שימוש של המשתמש ב-PayPal.

6.4.    המפרסם ינפיק חשבונית למשתמש בגין החיוב.

6.5.    במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש, תבוטל ההזמנה והמשתמש יחויב בדמי ביטול.

7.       ביטולים

7.1.        מפרסם שנרשמה אליו הזמנה לתאריך ספציפי והתבצע תשלום באתר, או בכל דרך אחרת, לפני מועד האירוע (מראש) יישא בתנאי הביטולים.

7.2.        במקרה של ביטול האירוע עד לחמשת ימי עסקים לפני מועד האירוע, יקבל המזמין החזר מלא, בניכוי העמלות הן מצד עמלות אשראי והן החלק של העמלה שהמפרסם מחויב לשלם לאתר.

7.3.        המפעיל שומר לעצמו את הזכות, לפנים משורת הדין ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להחזיר את חלק העמלה וכן להחזיר את כל הסכום של המזמין, בניכוי עמלות אשראי.

7.4.        אם הביטול היה במהלך חמשת ימי העסקים הקודמים למועד האירוע, ההחזר למזמין יהיה 50% מסך הסכום בניכוי עמלת אשראי וחלק העמלה שהמפרסם מחויב לשלם לאתר, והיתרה תעבור למפרסם, על מנת לא לפגוע בהכנסותיו, מאחר שהמקום שוריין עבורו, ולא הושכר לאחרים.

7.5.    בכל המקרים לעיל המפעיל שומר לעצמו את הזכות, לפנים משורת הדין ולפי שיקול דעתו הבלעדי לתת החזר מלא, כולל חלק העמלה שהמפרסם מחויב להעביר לאתר, במידה והאתר או המפרסם ימצאו לנכון לנהוג כך.

7.6.        אם רק הייתה בקשה ל'שריון' המקום ונשלחה בקשה להצעת מחיר INQUIRY) ), ובהתכתבות אושרה ההצעה על ידי המקום (המארח) אך טרם הייתה סגירה ו'שריון' התאריך על ידי תשלום או בדרך אחרת מקדימה מוסכמת (חוקית**תשלום הסכם חוזה, מתן מספר כרטיס אשראי וכיו'**) טרם למועד האירוע, המדיניות לעיל לא רלוונטית והמקום אינו מחויב מול המזמין לספק את החלל לתאריך המבוקש, ואף המזמין לא 'סגר' לעצמו את המקום לתאריך המבוקש באופן חוקי מחייב.

8.       סריקת רובוטים (ROBOTS)

8.1.    סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

9.       קניין רוחני

9.1.    למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעיל. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא.

9.2.    נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא,
טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור
.

9.3.    חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.

9.4.    חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.

9.5.    חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא, ב"תפוצת נאטו".

10.   פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

10.1.כל הפרסומים באתר עצמו וכן והמאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים, מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעיל כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעיל כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים, עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעיל.

10.2.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעיל מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לגולש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

11.   תוכן גולשים ותגובות

11.1.     המפעיל עשוי להעמיד לרשות הגולשים שירותי קבוצות דיון (להלן: "פורומים"),
המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים. למען הסר ספק, המפעיל אינו מחויב להפעיל שירות זה וכן יהא רשאי להגביל את השימוש בו לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.

11.2.     למנהל הפורומים יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאת המפעיל) בין היתר, להגביל את אפשרויות הכניסה לפורום וכן להרחיק ממנו משתמשים. כמו כן, לעיתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בפורום. ככל שהוראות אלו סותרות את הוראות תנאי השימוש, יגבר האחרון.

11.3.     ככל שניתן יהיה באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, מודעות, פרסומות, או בכל צורה אחרת שהיא (להלן" "תוכן גולש"), מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.

11.4.     לגבי התכנים האמורים בסעיף 9.3 לעיל, ולגביהם בלבד, המפעיל אינו טוען לבעלות עליהם ובהתאם מתחייב הגולש:

11.4.1.      שלא להעלות כל תוכן שאין בידו את מלוא הזכויות ו/או ההסכמות הנדרשות לשם הצגתו באתר ובאחריות הגולש לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן הגולש כאמור אינו עומדת בניגוד להוראות הדין.

11.4.2.      שלא להעלות לאתר ו/או לא לשלב בשירותים כל תוכן אשר הינו פוגעני, דיבתי,
פורנוגרפי או עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם ו/או גורם שהוא.

11.5.     המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להיגרם לגולש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתוכן גולש אשר יעלה לאתר.

11.6.     בעצם העלאת תוכן גולש לאתר, מעניק הגולש למפעיל ו/או למי מטעמו רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולש; את הרשות לפרסם את שם הגולש בקשר לתוכן; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה מסכים הגולש שלא לנקוט בצעדים כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו, מכל מין וסוג שהוא.

11.7.     המפעיל רשאי לפקח על תכני הגולשים ולנטר אותם, אך גם אם יעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעיל בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן גולש ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו.

11.8.     מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן גולש אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפרים תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעיל אחריות כלשהי בקשר עם תוכן גולש אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן גולש שאינו פוגע או מפר.

11.9.     תוכן גולש עשוי להיות חשוף לכל גולש ועשוי להיות פתוח לשימושים של גולשים נוספים לגולש אשר העלה אותו לאתר. הגולש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעילה בהקשר זה.

11.10. הגולש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידו לאתר

11.11.      מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעיל באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.

12.   אבטחה

12.1.     המפעיל נוקט באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיו. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעיל בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.

12.2.     כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.

13.  אחריות האתר/המפעיל

13.1.     יובהר כי האתר נועד במטרה ליצור קשר עיסקי בין המשתמש לבין המפרסם, לרבות, ללא הגבלה, תקשורת, פגישות, הסכמים או עסקות אחרות, כולל בהקשר של השכרה, משא ומתן או החזר תשלום. אין האתר ו/או המפעיל אחראים לכל פעולה המתבצעת בין המשתמש לבין המפרסם.

13.2.     המפעיל לא יישא בכל אחריות לכישלון המפרסם לעמוד בהתחייבותו לספק חלל באיכות שצוינה, בהתאם למפרט ו/או בזמן הקצוב, כפי שסוכם באמצעות האתר. בעצם השימוש באתר, המשתמש והמפרסם מסכימים להשכיר ו/או לשכור את החלל, תוך לקיחת כל הסיכונים הכרוכים בכך.

13.3.     המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו (על ידי משתמש, מפרסם או גורם אחר), השירותים המוצעים בו ו/או דרכו ו/או כתוצאה מהפסקת הנ"ל.

13.4.     המפעיל לא יהיה אחראי באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.

13.5.     הגם שהמפעיל פועל שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעיל בגין טעויות או מידע שגוי, או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.

13.6.     הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלו, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.

13.7.     הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעיל.

13.8.     המפעיל אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעיל.

13.9.     המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעיל.

13.10. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעיל, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא יהיה רשאי להעלות כלפי המפעיל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.

13.11. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעיל ו/או אשר יוענקו לו בעתיד על-פי כל דין.

14.   אחריות הגולש

14.1.     המשתמש מסכים לשמור על תקינות החלל המושכר, ולהשתמש בו רק למטרות שלשמן נועד, כפי שהורה המפרסם.

14.2.     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש מתחייב כי לא ישלח לצד ג' דרך האתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או בעל אופי מיני או פורנוגרפי ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג' כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.

14.3.     הגולש ישלם למפרסם כל סכום שהוסכם ביניהם.

14.4.     המשתמש יפנה את החלל המושכר במועד המוסכם, ויחזיר אותו למפרסם במצב טוב.

14.5.     מטרת האתר היא לחבר בין המשתמש לבין המפרסם בלבד ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות או חבות בגין פעולותיו, שגיאותיו או מחדליו של הגולש.

14.6.     הגולש יפצה את המפעיל, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

14.7.     מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל יהא רשאי להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר, אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על הגולש לשפות את המפעיל, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי למצות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. כמו כן, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של גולש באתר, במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה לשמה הוא מיועד.

15.   פרטיות

15.1.     מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, וללא הודעה מראש.

15.2.     הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

16.   אתרי צד שלישי ומשואות רשת

16.1.     במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.

16.2.     מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעיל או לאתר כל אחריות לגביו, או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעיל, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעיל או לאתר כל אחריות.

17.  סליקה

17.1.     במסגרת פעולתו התקינה של האתר לאפשר לגולשים לרכוש שירותים שונים, לרבות מנוי לאתר והשירותים כהגדרתם לעיל, עשוי הגולש להיות מופנה לאתרים של צדדים שלישיים, כגון אתר PayPal, לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה (להלן: "ספקי הסליקה"), אשר מספקים למפעיל שירותי סליקה. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהגולש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.

17.2.     לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים שלו ושל כרטיס האשראי שלו. פרטים אלה נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה, כולל פרטי העסקה, נשמרים על-ידי המפעיל בהתאם לחובותיו לפי כל דין. משך זמן שמירת הארכיב על-ידי המפעיל, או מי מטעמו, יהיה לפי ובהתאם להוראות כל דין.

17.3.     המפעיל אינו אחראית על פעילותם התקינה של אתרי ספקי הסליקה ושירות הסליקה בפועל. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל המפעיל לא יהיה אחראי ולא יחוב בכל חובה בגין טעות, תקלה, שגיאה וכיו"ב אשר תבוצע, ככל שתבוצע, על ידי ספקי הגלישה.

17.4.     יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג' כלשהו.

18.  מדיניות ביטולי עסקאות

18.1.     מדיניות המוצרים ביטולי עסקאות תהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בגרסתו המעודכנת ביום בו שילם הגולש בגין השירותים השונים, אותם רכש דרך האתר.

19.  הוראות נוספות למפרסמים

19.1.     בנוסף לאמור בתקנון זה, ומבלי לגרוע מהם, לגבי מפרסמים העושים שימוש באתר ובשירותי המפעילה יחולו גם התנאים הבאים:

19.1.1.      המפרסם באתר הינו האחראי הבלעדי לפרסומים. המפעיל אינו אחראי לחומרי הפרסום ו/או לתוכנם.

19.1.2.    המפרסם מתחייב כי המידע שיפורסם ויועלה על ידו לאתר יהיה בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה ומבלי למצות, ימנע מכל פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנין רוחני כלשהן.

20.  כללי

20.1.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.

20.2.     החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
פרשנות.

20.3.     למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.

20.4.     השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

20.5.     על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

20.6.     לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.

20.7.     לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת admin@emptyspace.co.il וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד גרשוני-שלומוביץ קנין רוחני www.gsip.co.il